VRNs (15.01.2012) – Sài Gòn – “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (Ga. 1, 35 – 42)

Bao lâu câu hỏi này còn trong con, con còn kiếm tìm Chúa,
Bao lâu câu hỏi này lịm tắt, con đánh mất Chúa rồi!

Bất kỳ nỗi thỏa mãn nào cũng làm con xa Chúa,
Nếu con đã thấy đủ, con chẳng tìm Chúa làm chi,

Lạy Chúa xin dạy con biết khát khao Ngài,
Xin dạy con mải mê tìm chân lý,
Đừng để con tự mãn rồi dừng chân.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
14.01.2012