(Mt. 2, 1 -12)

– Các đạo sĩ phương đông,
– Vua Hêrôdê và quần thần.
– Thượng tế và kinh sư,
– Thiên Chúa qua ánh sao và lời báo mộng.

Một cuộc đối thoại “mẫu mực”.

Các đạo sĩ phương đông : Chân thành tìm kiếm chân lý, gặp gỡ đối thoại với nhà vua, thượng tế, kinh sư, cuối cùng được báo mộng. (c. 1.2.)
Nhà vua và quần thần : gian giảo, mưa kế, lừa phỉnh, độc ác. (c. 3.4.7.8)
Thượng tế và kinh sư : hiểu nhưng không biết, thỏa hiệp và vâng phục quyền bính thế gian, thờ ơ với những bận tâm đích thực cần phải bận tâm. (c. 5.6
Thiên Chúa (ánh sao và lời báo mộng): chỉ bảo điều cần thiết phải thực hiện : thờ lạy Thiên Chúa, tránh xa kẻ độc ác gian tà “đừng gặp Hêrôdê nữa”(c.10-12)

Hôm nay Chúa có tái hiện Hiển Linh không ?
Nếu có, đâu là cuộc đối thoại cần thiết ?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
08/01/2012