VRNs (08.12.2011) – California, USA – Thư mới của Cộng đồng Việt Nam đông nhất ở Hải Ngoại

Thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà và Quê Hương Việt Nam
từ 18:00 đến 21:00, ngày thứ bảy, 10.12.2011,
tại Bolsa Grande High School.