VRNs (23.11.2011) – Linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Thái Hà đã viết tường trình đến các Đức Giám mục Giáo phận Hà Nội và cha Giám tỉnh DCCT VN về việc xảy ra trong thánh lễ thiếu nhi chiều Chúa Nhật 20/11/2011 vừa qua.