VRNs (13.11.2011) – Sài Gòn – Hội thánh Việt Nam mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Họ là ai vậy? Từ đâu đến? (Kh.7, 9 – 17)

“ …Họ đến, sau khi trải qua những thử thách lớn lao”.

Thử thách là những đoạn đường chúng con phải đi qua nếu chúng con muốn đến cùng Chúa,
Không chấp nhận và vượt qua thử thách làm sao đến với “ngai Con Chiên”,
làm sao có được nhành lá thiên tuế để cầm,
làm sao miệng vui ca hớn hở?

“ …Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”.

Muốn áo trắng thì phải giặt sạch,
Phải dìm vào trong máu Con Chiên để được tẩy trắng,
Không thể làm trắng áo mình nếu không tẩy trong máu Con Chiên,
Con Chiên đã đổ máu cho áo mình được tẩy trắng.
Máu mình cũng phải đổ để hòa vào máu Chiên.
Chẳng có con đường nào dẫn đến vinh quang mà không nhỏ hẹp,
Chẳng có lối nào dẫn đến cõi trường sinh mà không qua máu Chiên.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

(Lễ các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 2011)